หน้าแรก
ค้นหางานด่วน
ค้นหาประวัติ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.

คำจำกัดความ

2.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

3.

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

4.

วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

5.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

6.

การลบข้อมูลส่วนบุคคล

7.

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

9.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน และเป็นแหล่งค้นประวัติ และ/หรือ รับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ JOBBKK.COM

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการดำเนินการและวัตถุประสงค์อย่างไร ตลอดจนวิธีการติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

1. คำจำกัดความ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

1.1

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

1.2

“การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.3

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.4

“สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.5

“สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.6

“ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ

1.7

“JOBBKK.COM” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

1.8

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายลำดับรองอื่นที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.9

“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่มีผลบังคับใช้

1.10

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในตารางด้านล่างนี้

2.1

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้สมัครงาน

-

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

-

ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน

-

ข้อมูลการใช้บริการ

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกผู้สมัครงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้
 • -

  อีเมล

 • -

  รหัสผ่าน

โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลประวัติและใบสมัครงานของสมาชิกผู้สมัครงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประวัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในแบบฟอร์มประวัติ JOBBKK.COM มีดังนี้

 • -

  รูปถ่าย

 • -

  ชื่อ-นามสกุล

 • -

  วัน/เดือน/ปีเกิด

 • -

  เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก

 • -

  สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา

 • -

  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เฟสบุ๊ค ที่อยู่

 • -

  ข้อมูลความพิการ

 • -

  ทักษะ ภาษา

 • -

  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

 • -

  ลักษณะงานที่ต้องการ

 • -

  บุคคลอ้างอิง เป็นต้น

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
ประวัติการสมัครงาน ท่านสามารถสมัครงานโดยส่งข้อมูลใบสมัครที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JOBBKK.COM ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้นๆ บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกผู้สมัครงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประวัติการสมัครงาน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่านเพื่อสร้างประวัติการสมัครงานย้อนหลัง บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
งานที่บันทึก บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่บันทึกของสมาชิกผู้สมัครงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้สมัครงานสามารถย้อนดูงานที่บันทึกความสนใจได้
การค้นหาตำแหน่งงาน

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหางานบนระบบ JOBBKK.COM ของสมาชิกผู้สมัครงาน เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลการค้นหางานประกอบด้วยข้อมูลที่สมาชิกผู้สมัครงานกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังต่อไปนี้

 • -

  คำค้นหา

 • -

  สถานที่ปฏิบัติงาน

 • -

  ประเภทงานหลัก ประเภทงานย่อย ประเภทธุรกิจ

 • -

  เงินเดือนที่ต้องการ

 • -

  พิกัดตำแหน่ง (ของเครื่องมือสื่อสาร)

1 ปี
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่สมาชิกผู้สมัครงานใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JOBBKK.COM ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JOBBKK.COM ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม
เสียงสนทนาระหว่างสมาชิกผู้สมัครงานกับ Call Center เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจบันทึกเสียงสนทนาของสมาชิกผู้สมัครงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท 90 วัน
2.2

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการ

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้

 • -

  ชื่อผู้ใช้

 • -

  รหัสผ่าน

โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
ข้อมูลติดต่อของ สมาชิกผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศในระบบ JOBBKK.COM เพื่อรับสมัครงานอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ อันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการสำหรับการใช้บริการบนระบบ JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อการใช้บริการบนระบบ JOBBKK.COM โดยเฉพาะอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ อันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • -

  ชื่อ-นามสกุล

 • -

  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เป็นต้น

ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา

ข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท เพื่อประกอบการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในรูปแบบดังนี้

 • -

  รูปภาพส่วนบุคคล

 • -

  วิดีโอ

 • -

  ไฟล์เสียง

 • -

  ข้อความ เป็นต้น

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JOBBKK.COM และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
เสียงสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับ Call Center เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านเพื่อการปรับปรุงพัฒนาภาพการให้บริการของบริษัท 90 วัน

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

3.1

สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

ตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล
เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ JOBBKK.COM
 • -

  บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)

เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงานสำหรับผู้หางาน
 • -

  ประวัติ JOBBKK.COM

 • -

  ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัคัรงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM

 • -

  ประวัติการสมัครงาน

 • -

  งานที่สนใจ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของสมาชิกผู้สมัครงาน
 • -

  ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัคัรงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบและบันทึกการผิดนัดสัมภาษณ์ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ของผู้หางาน จากสมาชิกผู้ประกอบการ
 • -

  ประวัติ JOBBKK.COM

 • -

  ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้นหางานให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน
 • -

  การค้นหาตำแหน่งงาน

เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM
 • -

  ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงานใหม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของสมาชิกผู้สมัครงาน
 • -

  ประวัติ JOBBKK.COM

 • -

  ประวัติการสมัครงาน

 • -

  งานที่สนใจ

 • -

  การค้นหาตำแหน่งงาน

เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • -

  ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM

 • -

  ประวัติการสมัครงาน

เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
 • -

  ประวัติ JOBBKK.COM

 • -

  ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • -

  เสียงสนทนาระหว่างผู้หางานกับ Call Center

3.2

สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

ตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการที่ใช้การประมวลผล
เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ JOBBKK.COM
 • -

  บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)

เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ
 • -

  บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)

 • -

  ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน

เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอบริการใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของบริษัท
 • -

  ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน

 • -

  ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการสำหรับการใช้บริการบนระบบ JOBBKK.COM

เพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น
 • -

  ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • -

  เสียงสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับ Call Center

4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ JOBBKK.COM ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ JOBBKK.COM เท่านั้น

เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1

สำหรับสมาชิกผู้สมัครงานงาน

ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติ JOBBKK.COM หรือใบสมัครงานของท่านไปยังสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ

ตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้สมัครงานแต่ละประเภท

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ประวัติ JOBBKK.COM

ประวัติ JOBBKK.COM ของสมาชิกผู้สมัครงานที่บันทึกไว้บนระบบ JOBBKK.COM จะถูกเผยแพร่ไปยังสมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้นสมาชิกผู้สมัครงานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประวัติ JOBBKK.COM ได้ดังต่อไปนี้

 • -

  ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ

 • -

  ถูกค้นเจอได้โดยสมาชิกผู้ประกอบการ แต่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน

 • -

  ปิดบังประวัติไม่ให้ถูกค้นเจอในรายการการค้นหาโดยสมาชิกผู้ประกอบการ

 • -

  ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล

ใบสมัครงาน

ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM ตามวิธีการสมัครงานทั้งสี่ด้านล่างนี้ จะถูกส่งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น

 • -

  สมัครด้วยประวัติ JOBBKK.COM

 • -

  สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ

 • -

  สมัครการด้วยการส่งอีเมล

 • -

  สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ

4.2

สำหรับผู้ประกอบการ

ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ JOBBKK.COM หรือข้อมูลอื่นที่สมาชิกผู้ประกอบการให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ ควบคู่กับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน หากมี ชื่อ ภาพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงาน

ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศในระบบ JOBBKK.COM เพื่อการรับสมัครงาน
ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาที่สมาชิกผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท สำหรับการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบนสื่อต่าง ๆ ของ JOBBKK.COM

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้

ตารางด้านล่าง อธิบายสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของสิทธิ คำอธิบายประเภทของสิทธิ
สิทธิในการเข้าถึง หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท
สิทธิในการคัดค้าน หากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ JOBBKK.COM รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้
สิทธิในการลบ หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในระบบ JOBBKK.COM ได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
สิทธิในการยับยั้ง บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
สิทธิในการถอดถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรง โดยการติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาท

หากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในระบบ JOBBKK.COM บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ JOBBKK.COM ได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของ JOBBKK.COM ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และบริษัทแนะนำให้ท่านออกจากระบบ JOBBKK.COM ทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM ผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected]

โทรศัพท์ 0-2514-7474 หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หางานตามสาขาอาชีพ

หางานตามพื้นที่

เกี่ยวกับเรา

log-footer

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5
ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 • ฝ่ายบริการลูกค้า : จันทร์-เสาร์ 8:30-18:00 น.
  โทร : 02-514-7474 แฟ็กซ์ 02-514-7447
  อีเมล : [email protected], [email protected]

 • App Store
 • Google Play
 • AppGallery

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top